Redmi Smart Fire TV在印度推出

Redmi Smart Fire TV在印度推出

动态

如期,小米今天在印度推出了首款红米品牌的亚马逊FireOS智能电视。该产品正式由Redmi Smart Fire TV使用。该电视目前有单一的 32 英寸